Bytí. skleněná tavená plastika
Being. mold melted glass
683x600x76mm. 2022. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG

Caramelka. skleněná tavená plastika
Caramelka. mold melted glass
500x500x87mm. 2022. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG

Zlatokopka. skleněná tavená plastika
Gold-digger. mold melted glass
438x490x110mm. 2022. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG

Hanýsek. skleněná tavená plastika
“Hanýsku, stačí jedno olíznutí a budu blažený.“
Honeysek. mold melted glass
“Honeysek, just one lick and I will be blissful.”
485x485x88mm. 2022. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG. private order to San Francisco. X

Andílek. skleněná tavená plastika
“Ještě neví, co ho čeká, září nadějí, koho bude chránit.“
A Little Angel. mold melted glass
“He still doesn’t know what awaits him, he glows with hope, who he will be protecting.”
445x372x100mm. 2022. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG

Jiří Suchý glass object

Johančina duše. skleněná tavená plastika
“Pod skořápkou brnění skrývala se dívčí křehkost, jejíž krása plápolat v závoji legendy navždy zůstane.“
Jeanne´s Soul. mold melted glass
“Under the shell of the armor, a hidden girl’s fragility, whose beauty in the veil of legends flares forever.”
560x630x130mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. photo VectorG

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Rytíř. skleněná tavená plastika
„Jeho tělo plné šrámů krvavých lesk cti chrání.“
Knight. mold melted glass
„His body full of scars of bloody, the shine of honor protects.“
550x760x165mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. photo Jiří Suchý and VectorG. X

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Ztracená civilizace. skleněná uranová tavená plastika
„Ostří sekery lidstva tupí se pod oslepujícími údery do vlastní lidskosti.“
Lost Civilization. mold melted uranium glass
“The blade of humanity is blunting under blinding blows to its own humanity.”
740x375x95mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. photo Jiří Suchý and VectorG

Jiří Suchý glass object

Neznámá díra. skleněná tavená plastika
Unknown Hole. mold melted glass
440x330x65mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG

Jiří Suchý glass object

Krajka. skleněná tavená plastika
„Krajka půvab její marně skrývá.“
Lace. mold melted glass
„Lace hides her charm in vain.“
342x413x95mm. Skalice u České Lípy. 2021. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG. X

Jiří Suchý glass object

Stéla mužství. skleněná tavená plastika
Masculum Stele. mould melted glass
570x605x125mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka and TGK. photo VectorG

Jiří Suchý glass object

Stéla ženství. skleněná tavená plastika
Femina Stele. mould melted glass
580x425x130mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka and TGK. photo VectorG

Jiří Suchý glass object

Svázaná
7. z projektu “GUSTO – 7 HŘÍCHŮ ŽENSKOSTI”.
“Je jen jedno krásné pohlaví z jediných dvou skutečných.”
Projekt 7 tavených skleněných plastik a fotografií.
Binded
the 7th of “GUSTO – 7 SINS OF FEMININITY” project.

“There is only one beautiful gender out of only two gender-real ones.”
The project of 7 mold melted glass objects and photographs.
405x690x120mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. photo VectorG

Jiří Suchý glass object

Zabalená
6. z projektu “GUSTO – 7 HŘÍCHŮ ŽENSKOSTI”.
“Je jen jedno krásné pohlaví z jediných dvou skutečných.”
Projekt 7 tavených skleněných plastik a fotografií.
Wrapped
the 6th of “GUSTO – 7 SINS OF FEMININITY” project.

“There is only one beautiful gender out of only two gender-real ones.”
The project of 7 mold melted glass objects and photographs.
425x690x190mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG. X

Jiří Suchý glass object

Pikantní
5. z projektu “GUSTO – 7 HŘÍCHŮ ŽENSKOSTI”.
“Je jen jedno krásné pohlaví z jediných dvou skutečných.”
Projekt 7 tavených skleněných plastik a fotografií.
Spicy
the 5th of “GUSTO – 7 SINS OF FEMININITY” project.

“There is only one beautiful gender out of only two gender-real ones.”
The project of 7 mold melted glass objects and photographs.
725x480x95mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Promočená
4. z projektu “GUSTO – 7 HŘÍCHŮ ŽENSKOSTI”.
“Je jen jedno krásné pohlaví z jediných dvou skutečných.”
Projekt 7 tavených skleněných plastik a fotografií.
Soaked
the 4th of “GUSTO – 7 SINS OF FEMININITY” project.

“There is only one beautiful gender out of only two gender-real ones.”
The project of 7 mold melted glass objects and photographs.
595x465x120mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. photo Jiří Suchý and VectorG

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý Photography

Chladná
3. z projektu “GUSTO – 7 HŘÍCHŮ ŽENSKOSTI”.
“Je jen jedno krásné pohlaví z jediných dvou skutečných.”
Projekt 7 tavených skleněných plastik a fotografií.
Frigid
the 3rd of “GUSTO – 7 SINS OF FEMININITY” project.

“There is only one beautiful gender out of only two gender-real ones.”
The project of 7 mold melted glass objects and photographs.
430x690x140mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Suchý and VectorG. RESERVED

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý Photography

Poslušná
2. z projektu “GUSTO – 7 HŘÍCHŮ ŽENSKOSTI”.
“Je jen jedno krásné pohlaví z jediných dvou skutečných.”
Projekt 7 tavených skleněných plastik a fotografií.
Docile
the 2nd of “GUSTO – 7 SINS OF FEMININITY” project.

“There is only one beautiful gender out of only two gender-real ones.”
The project of 7 mold melted glass objects and photographs.
566x530x103mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Suchý and VectorG

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Sladká
1. z projektu “GUSTO – 7 HŘÍCHŮ ŽENSKOSTI”.
“Je jen jedno krásné pohlaví z jediných dvou skutečných.”
Projekt 7 tavených skleněných plastik a fotografií.
Sugary
the 1th of “GUSTO – 7 SINS OF FEMININITY” project.

“There is only one beautiful gender out of only two gender-real ones.”
The project of 7 mold melted glass objects and photographs.
615x490x80mm. 2021. Skalice u České Lípy. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Suchý and VectorG

Jiří Suchý art
Jiří Suchý art
Jiří Suchý art

Ginger a Fred. dřevo. kov. malba horkým sklem a akrylovými barvami
Ginger and Fred. wood. metal. painting with hot glass and acrylic colours
1705x1010x940mm. 2019. Hot Glass Painting Show. National Glass & Art Fair. Leerdam. the Netherlands

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Ochránce. skleněná tavená plastika
“Ty, kdož stojíš nade mnou, ochraňuj mě, suď mě přísně, já pokorný budu.”
Mr. Guardian. mould melted glass
“You, who stand above me, protect me, judge me strictly, I will be humble.”
metal base ca 1250x1450x950mm. glass part 560x960x180mm. total height ca 2410mm.
2018. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka and Tomáš Málek. photo Jiří Čejka

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Ochránkyně. skleněná tavená plastika
“Ty, kdož stojíš nade mnou, ochraňuj mě, suď mě laskavě, já stydět se budu.”
Mrs. Guardian.
mould melted glass
“You, who stand above me, protect me, judge me kindly, I will be ashamed.”
metal base cca 1250x1440x950mm. glass part 535x980x170mm. total height ca 2420mm.
2018. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka and Tomáš Málek. photo Jiří Čejka

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Zlatíčko. skleněná tavená plastika
“Zlatíčko, sladká jako její medově zlatá kůže vyrobená z nektaru jejího květu.”
Sweetie.
mould melted glass
“Sweetie, sweet like her honey golden skin made from nectar of her flower.”
675x535x85mm.
2019. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG. X

Jiří Suchý painting

Andělův stín. skleněná tavená plastika
“Tvým stínem je anděl tvůj, jenž tě hlídá a který nyní unaven poklekl, složil křídla a sklopil hlavu svou.”
Angel’s shadow.
mould melted glass
“Your shadow is your angel who is watching you and who is tired on knees now, folded wings and lowered head of his.”
725x465x90mm. 2019. Nový Bor. Czech Republic photo VectorG.

Jiří Suchý glass object

Johanka. skleněná tavená plastika
“Johančino mladé, smyslné lůno mohlo býti láskou obdařeno. Avšak její ženství bylo brněním chráněno a ona pro svou čistou lásku shořela. Protože Johanka byla z Arku.”
Jeanne. mould melted glass
“Jeanne’s young, sensual womb could be endowed with love. But her femininity was protected by an armor, and she burned down for her pure love. Because Jeanne was d’Arc.”
585x620x130 mm. 2019. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo VectorG. X

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Spravedlnost. skleněná tavená plastika
“Spravedlnost na jednu či druhou stranu se často naklání a nejistá bývá, tak jako pohyb čisté vody nádobu rozhýbe. A čím více do ní hledíme, abychom pravdu poznali, tím vzdálenější se nám zdá.”
Justice. mould melted glass
“Justice is often leaning on one or second side and is uncertain, like the movement of clean water moves a vessel. And the more we look into it to identify the truth, the more distant it seems to us.”
650x575x125 mm. 2019. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka and Tomáš Málek. photo VectorG. X

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Vohnout. skleněná tavená plastika
“Nestyď se. Jsem jako voda, něžná a příjemná. Zavři oči, dotkni se mě a vzpomeň si na její tělo, na ty křivky pod tvými prsty.”
Curve. mould melted glass
“Do not be ashamed. I am like water, tender and pleasant. Close your eyes, touch me and remember her body, the curves under your fingers.”
710x410x250mm. 2010. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Horká noc. skleněná tavená plastika
“Když mužský a ženský princip prostoupí se navzájem pod svitem měsíce.”
Hot Night. mould melted glass
“When the masculine and feminine principles penetrate each other under the moonlight.”
400x260x155mm 2008. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka. X

Jiří Suchý glass object

Saint Graal. foukané a broušené sklo
Saint Graal. free blown and cutted glass
690x645x350mm. 2017. Slunečná. Czech Republic. photo VectorG

Kohoutí tanec. lepené broušené sklo
Cock dance. sticked cutted glass
520x300x245mm. 2017. Slunečná. Czech Republic. photo VectorG. X

Jiří Suchý glass object

Velkooká. foukané sklo z volné ruky
Wide-Eyed. free blown glass
630mm. for the International Glass Symposium. 2015. Nový Bor. Czech Republic. photo VectorG.

Jiří Suchý glass object

Medová královna. skleněná tavená plastika
Honey Queen. mould melted glass
615x590x165mm. 2008. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka. X

Jiří Suchý glass object

Chupca. skleněná tavená plastika
Chupca. mould melted glass
535x325x100mm. 2008. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka. X

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Přítulná zelená. skleněná tavená plastika
Snuggling Green. mould melted glass
600x485x120mm. 2008. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka. X

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Vábení. skleněná tavená plastika
Tempting. mould melted glass
590x600x220mm. 2010. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka. X

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Růžové mimikry. skleněná tavená plastika
Pink Mimicry. mould melted glass
480x630x200mm. 2010. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka. X

Jiří Suchý glass object

Elipsa v pohybu. skleněná tavená plastika
Elliptical Motion. mould melted glass
640x575x200mm. 2010. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka. X

Jiří Suchý glass object

Křížem krážem. foukané a ploché sklo
Criss-Cross. blown and flat glass
220x220x430mm. 2003. Nový Bor. Czech Republic. photo Jiří Koudelka. X

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Nefertiti? č. 1-8. foukané sklo
Nefertiti? no I.-XIII. blown glass
500-590mm. made by Jiří Baranowski at the Glassschool Nový Bor. 2003. Nový Bor. Czech Republic. photo Jiří Koudelka

Jiří Suchý glass object

South Park č. 1-8. foukané sklo
South Park no I.-XIII. blown glass
400-450mm. made by Jiří Baranowski at the Glassschool Nový Bor. 2003. Nový Bor. Czech Republic. photo Jiří Koudelka

Jiří Suchý design

Azték. foukané a malované sklo
Aztec. blown and painted glass
unknown height. 2002. Nový Bor. Czech Republic. photo Jiří Koudelka. X

Jiří Suchý design

Amfora. foukané a ryté sklo
Amphore. blown and engraved glass
430mm. engraving Rostislav Hoffman. 2002. Nový Bor. Czech Republic. photo Luboš Hána

Jiří Suchý glass object

Falus. foukané a ryté sklo
Falus. blown and engraved glass
250mm. engraving Rostislav Hoffman. 2002. Fauenau. Germany. photo Jiří Koudelka. X

Jiří Suchý glass object
Jiří Suchý glass object

Mumie. foukané sklo
“To co jste teď vy, byli jsme i my. To co jsme teď my, budete i vy.”
Mummies. blown glass
“What you are now, we were too. What we are now, you are going to be too.”
ca. 330-420mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. photo Luboš Hána

Jiří Suchý glass object

Kořen svobody. foukané sklo z volné ruky
Root ot Freedom. free blown glass
380x325x270mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. photo Luboš Hána. X

Jiří Suchý glass object

Padá. foukané sklo z volné ruky
Falling. free blown glass
430mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. photo Luboš Hána. X

Jiří Suchý glass object

Napadení. foukané sklo z volné ruky
Attack. free blown glass
390x440mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. photo Vladimír Tichý. X

Jiří Suchý glass object

Poločas rozpadu. volná instalace. foukané sklo z volné ruky
Half-Time of Decomposition. free instalation. free blown glass
720x320x330mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. photo Vladimír Tichý. X

Jiří Suchý glass object

Zvědavost. foukané a malované sklo
Curiosity. blown and painted glass
310mm. 1991. Nový Bor. Czech Republic. photo Jiří Suchý. X